Cele projektu

Cele projektu:


Realizacja projektu „Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski” pozwoli na wzmocnienie ochrony ex situ rzadkich i zagrożonych gatunków w Polsce poprzez:

 

 • Długoterminową ochronę diaspor wybranych 32 gatunków rzadkich i ginących roślin naczyniowych z 75 stanowisk;
 • Dążenie do zabezpieczenia jak największej ilości materiału genetycznego, zagwarantowania maksymalnej stabilności genetycznej połączonej z oszczędnością funduszy i przestrzeni;
 • Ochronę przed negatywnymi skutkami starzenia się nasion, dryfu genetycznego zasobów genowych rodzimych populacji gatunków rzadkich;
 • Stworzenie rezerwy materiału genetycznego w chłodniach i zbiornikach z ciekłym azotem, zapewniających dostępność nasion do produkcji sadzonek do programów restytucyjnych;
 • Integrację danych dotyczących stanu zachowania populacji gatunków rzadkich – stworzenie cyfrowej bazy danych, z informacjami na temat gatunków i stanowisk objętych przedsięwzięciem;
 • Inwentaryzację wybranych stanowisk gatunków rzadkich i zagrożonych, co umożliwi określenie obecnego stanu populacji wybranych gatunków zagrożonych w Polsce;
 • Podjęcie systemowych i zintegrowanych działań w obrębie ROBiA mających na celu wzmocnienie ochrony ex situ;
 • Kontynuację i uzupełnienie realizowanych do tej pory ogólnopolskich programów ochrony ex situ w postaci banków nasion – FlorNaturOB i FlorNaturLBG, co umożliwi długoterminowe zabezpieczenie w banku nasion jak największego wycinka puli genowej gatunków roślin naczyniowych zagrożonych wyginięciem.
 • Zabezpieczenie diaspor w większej liczbie kopii - w oparach ciekłego azotu w LBG Kostrzyca i OB-CZRB w Powsinie oraz w ogrodach botanicznych w Poznaniu, Lublinie i Mikołowie w temperaturze do minus 35°C.
 • Zainicjowanie sieci regionalnych banków nasion, które w przyszłości będą mogły służyć do przechowywania nasion gatunków roślin z Regionalnych Czerwonych List. Wyposażenie ogrodów botanicznych w podstawowy sprzęt do przechowywania diaspor umożliwi także przechowywanie nasion zebranych z uprawy ex situ oraz ze stanowisk naturalnych;
 • Zabezpieczenie prób gleby wraz z zawartymi w niej mikroorganizmami z miejsca zbioru nasion umożliwi zachowanie zarodników grzybów oraz grzybni gatunków towarzyszących bez konieczności ich izolowania. Zabezpieczenie reprezentatywnej próbki grzybów towarzyszących gatunkom skrajnie zagrożonym umożliwi odtworzenie składu gatunkowego mykoflory siedliska;
 • Siewki i rośliny w stanie juwenilnym uzyskane w toku prac wzbogacą kolekcje ex situ w ogrodach botanicznych  (partnerach projektu), służąc do celów edukacyjnych i konserwatorskich.
 

Schemat struktury konsorcjum: